ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางกิตติมา ปะดุกา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยเต่า

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบกระบวนการฝึก5 ขั้นเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที 3 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า