ขออนญาตเผยแพร่ผลงาน

รายงานการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบการปั้นที่มีกระบวนการฝึก 5 ขั้นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพอบิด