บทคัดย่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผู้ศึกษา:นางจันทร์จิรา พรหมใหม่ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน