เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางฟารีส๊ะ อะหวัง ครูโรงเรียนเหมืองควนกรด เรื่องรายงานการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ประกอบการใช้คำถามกระตุ้นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเหมืองควนกรด โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ประกอบการใช้คำถามกระตุ้น