เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางยามิลละ สงดำ ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ชื่อผลงาน ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านควนสตอ จังหวัดสตูล ผู้รายงาน ยามิลละ สงดำ ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2560