เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางนิสรีน มะดิเย๊าะ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง

ด้วย นางนิสรีน มะดิเย๊าะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง เพื่อประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ