เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางปัทมา พูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องการพัฒนาการอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านร่วมกับแบบฝึกทักษะเรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง