เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายอุดม แก้วสะโร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประเจียก อ.สะทิงพระ จ.สงขลา

การพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดประเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1