เผยเพร่บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เด็กดีมีคุณธรรม” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

ชื่อเรื่องที่วิจัย การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เด็กดีมีคุณธรรม”กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ชื่อผู้วิจัย นางระรวย อิสโร ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ปีที่ทำวิจัย ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด เด็กดีมีคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เด็กดีมีคุณธรรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เด็กดีมีคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้มาโดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเด็กดีมีคุณธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดเด็กดีมีคุณธรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เด็กดีมีคุณธรรม ผลการวิจัยพบว่า ๑. หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด เด็กดีมีคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทั้ง ๘ เล่ม มีประสิทธิภาพ ๘๓.๕๒/๘๔.๑๒ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน๘๐/๘๐ ที่กำหนดไว้ ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เด็กดีมีคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เด็กดีมีคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด