เผยเพร่บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เด็กดีมีคุณธรรม” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

เผยเพร่บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เด็กดีมีคุณธรรม” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์