เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายวิรัต โต๊ะเส็น ครูชำนาญการโรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559