รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านห้วยบอน

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยบอน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน จับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยบอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จำนวน 22 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน คือ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยบอน จำนวน 4 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ จำนวน 22 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยบอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยบอน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 83.58/84.70 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ 41.21 ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้า 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44