เผยแพร่ผลงานวิชาการของ นางทัศนัย ติ้งมุข ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสะพานเคียน

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมด้านคุณธรรม เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน