รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมด้านคุณธรรม เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมด้านคุณธรรม เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมด้านคุณธรรม เพื่อพัฒนาความเป็น พลเมืองดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมด้านคุณธรรมเพื่อ พัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมด้านคุณธรรม เพื่อพัฒนาความเป็น พลเมืองดี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2) ชุดกิจกรรมด้านคุณธรรม เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี 3) แผนการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4) แบบสอบถามความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1. ชุดกิจกรรมด้านคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 75.28/75.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 75/75 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณธรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมด้านคุณธรรม เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถม- ศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย 10.20 คะแนนจาก คะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 51.00 คะแนน คะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 15.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.50 ซึ่งมีคะแนนค่าพัฒนาเฉลี่ยร้อยละหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 24.5 (มากว่าร้อยละ 10) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าชุดกิจกรรมด้าน คุณธรรม ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมด้านคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมี ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับพอใจปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ เท่ากับ 3.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.86