รร ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น จัิดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2561