คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปี 2561

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้มาตรวจเยี่ยม โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น อ.จะนะวันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561