ร.ร.บ้านควนเจดีย์ : เปิดภาคเรียนใหม่ 2561

1 พ.ค. 2561 ร.ร.เปิดทำการ ครูมาทำงานวันแรกของภาคเรียนใหม่ วันที่ 3 พ.ค. น.ร. เริ่มมาเรียน