ชุมชนบ้านนาทับ : เยี่ยมบ้าน

30 – 31 พ.ค. ๒๕๖๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลรายบุคคล ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมอย่างดียิ่ง