ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมวันวิสาขบูชา

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมตามหลักศาสนา การปฏิบัติตนในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา