ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการปฏิบัติและหลักการของศาสนาที่พึงปฏิบัติให้กับนักเรียน