ชุมชนบ้านนาทับ : ค่ายคุณธรรม

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานให้เกิดขึ้นกับนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย