ชุมชนบ้านนาทับ : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมแจ้งแนวนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑