ชุมชนบ้านนาทับ : ประชุมผุ้ปกครอง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งแนวนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมแจ้งค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน