กิจกรรมมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ของ รร.บ้านควนเจดีย์

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560