ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมทัศนศึกษา

๖ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.๔ - ป.๖ ณ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง