ชุมชนบ้านนาทับ : อบรมแกนนำป้องกันไข้เลือดออก

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับร่วมกับ รพ.สต.นาทับ จัดโครงการอบบรมแกนนำครอบครัวร่วมใจขจัดภัยไข้เลือดออก ณ รพ.สต.นาทับ ขอขอบคุณคณะวิทยากรและทีมงาน รพ.สต.นาทับ เป็นอย่างสูง