โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เข้าร่วมกิจกรรมยุวเกษตร ณ ที่ว่าอำเภอเทพา

ในวันนี้ 27 ธันวาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพาระดับชั้น ป.4-5 และม.1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร(ชายแดนใต้ ) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทพา จ.สงขลา