ทัศนศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนสะเดา-ด่านนอก ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560