ชุมชนบ้านนาทับ : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อติดตามการดำเนินงานและวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา