ชุมชนบ้านนาทับ : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นำนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ จ.สุราษฎร์ธานี รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันคัดลายมือสื่อสร้างสรรค์ ระดับ ป.๑ ป.๓ เด็กหญิงมนัสนันท์ เริงฤทธิ์