โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา