รร.ชุมชนบ้านนาทับ : จัดกิจกรรมเยี่ยมชุมชน

๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับจัดกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑