รร.ชุมชนบ้านนาทับ : จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ