เพิ่มเผยแพรผลงานวิชาการคลิกที่นี่
 
ทำนาดำ  
ส่งเสริมอาชีพทำนา  
รายงานการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่างาม  
รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ 3 ขั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 ผู้วิจัย นายเถลิงศักดิ์ ราชชำรอง  
โครงการพัฒนาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาปรัง  
โครงการพัฒนาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาปรัง