เพิ่มข่าวเครือข่ายคลิกที่นี่
รร ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น จัิดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561  
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปี 2561  
ร.ร.บ้านควนเจดีย์ : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561  
ร.ร.บ้านควนเจดีย์ : เปิดภาคเรียนใหม่ 2561  
ร.ร.บ้านควนเจดีย์: คุมเข้มกิจกรรมอาหารกลางวัน เพื่อให้มีอาหารดี มีคุณภาพ ทานจนอิ่ม  
ร.ร.บ้านควนเจดีย์ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาควนเจดีย์ "ทะเลหมอก บ้านเรา"  
ร.ร.บ้านควนเจดีย์ :กีฬาสีสัมพันธ์ชุมชน ปี 2561  
ปฏิบัติการยืมหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่1/2561  
โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด)  
โรงเรียนบ้านนา : ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561  
กระตุ้นการป้องกันมะเร็งปากมดลูก  
ชุมชนบ้านนาทับ : วันต้นไม้แห่งชาติ  
ชุมชนบ้านนาทับ : เยี่ยมบ้าน  
ชุมชนบ้านนาทับ : ดิจิทัลทีวี  
ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมวันวิสาขบูชา  
ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์  
ชุมชนบ้านนาทับ : ค่ายคุณธรรม  
ชุมชนบ้านนาทับ : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
ชุมชนบ้านนาทับ : ประชุมผุ้ปกครอง  
ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก