กลุ่มงาน

 • gallery 1
 • - ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขต
  - ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
  - ประชาสัมพันธ์
  - ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
  - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • gallery 2
 • -วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
  - สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน พัฒนา
  - ดำเนินงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
  - ดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
  - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • gallery 3
 • - พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
  - จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
  - วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
  - ตรวจสอบ ติดตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษา
  - ปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • gallery 4
 • - ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  - ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ
  - ส่งเสริมงานการแนะแนว
  - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • gallery 3
 • - กำกับ ดูแล และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน
  - ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้ง
  - ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทน
  - ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชน
  - ปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • gallery 4
 • - ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
  - ตรวจสอบการเงินการบัญชี
  - ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน
  - ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
  - สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

 • gallery 3
 • - งานบริหารการเงิน
  - งานบริหารงานบัญชี
  - งานบริหารงานพัสดุ
  - งานบริหารสินทรัพย์
  - ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
  - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • gallery 4
 • - งานบริหารทั่วไป
  - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  - การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  - การพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
  - บริการด้านมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

 • gallery 3
 • - สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร
  - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร
  - ส่งเสริม ติดตาม การประเมินผลการศึกษา
  - นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  - ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • gallery 4
 • - ดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
  - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย