1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
และด้านอิสลามศึกษา และระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้    
3. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
4. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานจนจบหลักสูตร
6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ
และความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 และสถานศึกษา
10. ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการองค์กร
11. ระดับความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระบบการรักษา
ความปลอดภัย