1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียน
3. สร้างโอกาสทางการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       สู่การปฏิบัติและใช้ในกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา            
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร