1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
3. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและการเรียนรู้สู่อาชีพ
ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน พร้อมก้าวสู่สากล
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและ   
ประสิทธิผล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน