1. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน       ของหลักสูตร
 2. ผู้เรียนมีความรู้  คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และมีคุณภาพ          อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  
4. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน              มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
6. สพป.สงขลา เขต 3 และสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ                  และมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยี และเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน