สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่สากล