Hi speed Internet

ของขวัญปีใหม่นักเรียนไทย

แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของ โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะพัฒนาระบบเครือข่าย UniNet ให้เป็นระบบหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และยกเลิกการให้บริการอินเทอร์เน็ตในระบบ MOENet ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้จัดหาและเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับโรงเรียน

แนวดำเนินการ

1.  กรณีที่โรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ UniNet ให้ใช้เครือข่าย UniNet ต่อไป แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม สามารถดำเนินการเช่าจากผู้ที่ให้บริการได้ตามเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนงบประมาณของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ถ้าสามารถเปลี่ยน Router เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงจะสามารถเพิ่มความเร็วจาก 100 Mbps ได้ถึง 1 Gbps
2.  กรณีโรงเรียนไม่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต UniNet ให้เช่าสัญญาณกับผู้ให้บริการในพื้นที่ โดยเลือกใช้ความเร็วตามความจำเป็นที่ต้องใช้ตามจำนวนนักเรียน และความพร้อมด้านงบประมาณ
3.  กรณีที่โรงเรียนไม่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งของ UniNet และผู้ให้บริการอื่นใดในพื้นที่ให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบปัญหา เพื่อดำเนินการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ใช้ Router ที่สามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้ (กรณีมีสัญญาณ 3 g หรือ 4 g)
4.  การใช้บริการอินเทอร์เน็ตของทุกโรงเรียน สามารถใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนนักเรียนได้โดยตรง สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่มีภารกิจในการใช้อินเทอร์เน็ตมากๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสนับสนุนงบประมาณตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน และเหตุผลการใช้งาน
5.  เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าการใช้งานธุรการ การสื่อสารและการบริหาร เป้าหมายสูงสุดคือใช้เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและครู ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร้ขีดจำกัด

ข้อแนะนำในการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดทำข้อแนะนำ ดังนี้

ขนาดหน่วยงานและสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน

ความเร็วอินเทอร์เน็ต

สื่ออินเทอร์เน็ต

จำนวน IP Address

( Public IP)

ขนาดเล็ก ( S)

1 < 500 คน

ขั้นต่ำ 30 Mbps

อย่างน้อย 1 IP

ขนาดกลาง ( M)

501 <1,500 คน

ขั้นต่ำ 50 Mbps

อย่างน้อย 2 IP

ขนาดใหญ่ ( L)

1 ,501 < 2 ,500 คน

ขั้นต่ำ 100 Mbps

อย่างน้อย 4 IP

ขนาดใหญ่พิเศษ (XL)

2 ,500 คน ขึ้นไป

ขั้นต่ำ 200 Mbps

อย่างน้อย 8 IP

เงื่อนไขในการให้บริการ

•  เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมบริการอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ( Router) และบริการอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ( Access Point) ที่รองรับการใช้งานมากกว่า 50 user อย่างน้อย 1 จุด
•  ผู้ให้บริการต้องมีระบบจัดเก็บ Log File การใช้งานอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษา
•  ผู้ให้บริการต้องมีระบบป้องกันการใช้งานเว็บไซต์ไม่เหมาะสม และบริการ Web Filtering
•  ผู้ให้บริการต้องรับประกันการแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งจากผู้รับบริการ
•  ผู้ให้บริการต้องส่งรายงานผลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษาแบบรายวัน รายเดือน รายปี ให้กับผู้รับบริการ
•  ผู้ให้บริการต้องมีการ Fixed IP Address
•  ผู้ให้บริการต้องบริการตู้จัดเก็บอุปกรณ์ ( Rack)
•  ผู้ให้บริการต้องจัดส่งรายงานชุดหมายเลข IP Address ที่ให้บริการหน่วยงานและสถานศึกษาให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชน์ด้านกฏหมายและความมั่นคงและกฏหมายละเมิด
•  ผู้ให้บริการต้องมีแผนการเชื่อมต่อกับศูนย์ให้บริการอินเทอร์เน็ต ( POP) ของระบบเครือข่าย UniNet ในอนาคต

*** เป็นเพียงข้อแนะนำเท่านั้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับโรงเรียนและงบประมาณ***
หากโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการตามข้อแนะนำในการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ได้ โรงเรียนสามารถพิจารณาเครือข่ายที่เหมาะสมและใช้งบประมาณไม่มากนัก เช่น home use โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรเลือกผู้ให้บริการที่มีตู้สาขา ( DSLAM ) ใกล้ที่สุด ในระยะรัศมี 1 กิโลเมตร ผู้ให้บริการเช่น TOT,3BB, TRUE, AIS, CAT
2. เลือกรูปแบบอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมคำนวณได้จาก จำนวนคอมพิวเตอร์

ที่

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์

ความเร็วอินเทอร์เน็ต

1

1-10 เครื่อง

10 – 20 Mbps

2

11 – 20 เครื่อง

20 – 50 Mbps

3

20 เครื่องขึ้นไป

100 Mbps

 รูปแบบระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. รายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ UniNet
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. รายชื่อคณะกรรมการติดตามและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การช่วยเหลือโรงเรียน

ผู้ให้บริการ True 
ผู้ให้บริการ CAT 
ผู้ให้บริการ AIS 
ผู้ให้บริการ DTAC

 การติดต่อแจ้งปัญหาเหตุขัดข้องการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต UniNet
โรงเรียนสามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ 2 หน่วยงานได้แก่
•  สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
•  E-mail : noc@uni.net.th
•  Call Center เบอร์โทรศัพท์ 02-2324000
•  Website : www.noc.uni.net.th เลือก Trouble Ticket Online
•  ติดต่อสอบถามข้อมูล www.facebook.com/groups/uninet.thailand/
•  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
•  Call Center เบอร์โทรศัพท์ 02-288-5537


ติดต่อสอบถาม
TOT อ.สะเดา 082-8220358
TOT อ.นาทวี , อ.เทพา , สะบ้าย้อย 086-2970551
TOT อ.ปาดังเบซาร์ 090-5060828
TOT อ.คลองแงะ 086-6898004

3BB 080-1366120

CAT อ.จะนะ, อ.นาทวี, อ.สะเดา 081-4190182
CAT อ.เทพา, อ.สะบ้าย้อย 086-4801011,081-4190170